HIQ+ Groepstrajecten

Begaafde kinderen hebben -ondanks hun cognitieve capaciteiten- niet perse ook vanzelf beschikking over een stabiel zelfbeeld, zelfredzaamheid, adequate strategieën en zelfstandigheid. Sterker nog, juist door die voorlijke ontwikkeling maken ze soms niet dezelfde leerervaringen door als hun klasgenoten. Het sociaal contact met hun leeftijdsgenootjes verloopt niet altijd ‘vanzelf’, en het leren en ontwikkelen op school (maar ook in sport en vrije tijd) gaat niet altijd zoals een buitenstaander zou verwachten bij een voorlijk kind. Het buiten je comfortzone (durven, hoeven en mogen) komen en het reguleren van je gevoelens daarbij leer je niet vanzelf. Als de kinderen bovendien onvoldoende inzicht hebben in hun eigen ‘anders zijn’ en geen kinderen treffen die op eenzelfde manier tegen zaken aanlopen, dan kan de emotionele ontwikkeling verstoord raken.

Wat te verwachten?

Binnen HIQ bieden we halfjaarlijkse groeps(behandel)trajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling en psycho-educatie. Kleine groepjes (+/- 10) met veel ruimte voor individuele doelen per kind en intensieve begeleiding, gedraaid door twee onderwijs- en zorgprofessionals. Wekelijkse bijeenkomsten (dagdeel, 3 uur) waar op basis van prikkelende thema’s, opdrachten en projecten op zoek gegaan wordt naar concrete situaties om persoonlijke ontwikkeling door te maken en meer over jezelf te leren. Die doelen zijn individueel, en kunnen sterk verschillen: meer leren over je eigen ‘bedrading’ en hoe hierin af te stemmen op je omgeving, omgaan met falen, vastlopen, onzekerheid, meningsverschillen, stemmingsproblemen en bovenal contact met ontwikkelingsgelijken. Per kind is er zodoende ruimte voor ontwikkeldoelen op vlak van emotieregulatie, sociale ontwikkeling en het aangaan van ‘drempels’.

HIQ+ is bij uitstek géén reguliere plusklas, ook al wordt gewerkt vanuit een basis van interessante (groeps)activiteiten! Veel scholen hebben inmiddels al binnenschoolse plusklassen en verrijkingsmogelijkheden, en boven- of buitenschools bestaan ook verschillende verrijkende initiatieven voor meerbegaafden. HIQ richt zich met de intensieve insteek op psycho-educatie en (al dan niet probleemgestuurde) doelen voor persoonlijke ontwikkeling. Ouders worden laagdrempelig geïnformeerd over de processen van de kinderen (een praatje bij brengen en halen, digitale evaluatiemomentjes), en waar gewenst kan deelname aan de groep gecombineerd worden met een individueel zorgtraject of ouderbegeleiding. Ook kan het zo zijn dat een uitwisseling van informatie of adviezen met school gewenst is. Dit is niet standaard onderdeel van HIQ+, maar eveneens prima bespreekbaar en zeker versterkend wanneer het kind bepaalde problemen (met name) op school ervaart.

Waarom samen?

Bij kinderen die rationeel (en/of verbaal) sterk zijn, heeft de individuele insteek van ‘erover praten en leren’ niet altijd het beoogde effect. De kinderen kunnen de theorie tot zich nemen (en desnoods woordelijk navertellen), maar staan in de dagelijkse praktijk zelf voor de vertaling ervan. Juist het werken in een groepje maakt mogelijk dat de kinderen indirect leren van andermans proces, (h)erkenning vinden bij de anderen, en elkaar impliciet stimuleren wringmomentjes op te zoeken. De kracht hiervan is niet te evenaren in individuele behandeling/begeleiding of middels 1 op 1 psycho-educatie.

Groepen worden samengesteld op basis van de hulpvragen en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het vertrekpunt daarbij is bijvoorbeeld onder-/middenbouw en bovenbouw basisschool. Helaas is het hierdoor niet mogelijk tegemoet te komen aan individuele voorkeuren voor dagen/groepen.

Deelname

Kinderen kunnen ingeschreven worden op halfjaarlijkse basis (20 weken). Hiervoor is gekozen om tot voldoende groepsproces en persoonlijke ontwikkeling te komen. Tussentijds instromen kan soms, in overleg met HIQ, omdat sterk gewerkt wordt vanuit individuele doelen.

Kosten

De kosten voor deelname komen op EU 92,50 per sessie (totaal EU1850,- voor 20 weken). Dit is inclusief persoonlijke intake, evaluatiemomenten en terugkoppeling over de individuele processen.

Vergoeding?

Gezien het zorgkarakter van de training (het is geen onderwijsalternatief, zoals een reguliere externe plusklas) is het soms mogelijk om de training geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent, en of wij hier deel uitmaken van het gecontracteerd zorglandschap. Neemt u contact op via info@hiq.nl voor meer informatie hieromtrent.