Hoogbegaafd, én…

Ook onder hoogbegaafden komt het voor; kinderen en volwassenen die te kampen hebben met een leer- en/of ontwikkelingsprobleem. De hoogbegaafdheid kan dan samengaan met bijvoorbeeld ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), een gedragsstoornis of leerproblemen zoals dyslexie en beelddenken. Zij zijn ‘dubbel bijzonder’ of zoals het in de literatuur genoemd wordt, ’twice exceptional’.

Slechts een beperkt gedeelte van deze groep wordt (tijdig) herkend. Het gros kan door de bovengemiddelde cognitieve capaciteiten compenseren voor zijn of haar specifieke problemen. Zij laten op school of werk gemiddelde of zelfs bovengemiddelde prestaties zien en als hun begaafdheid al is opgevallen, dan geldt dit nog niet altijd voor de beperking. Andersom kan ook het (leer of gedrags-) probleem zijn opgevallen, maar wordt hierdoor de hoogbegaafdheid niet herkend. Samengevat kunnen deze kinderen/volwassenen worden ingedeeld in de hieronder gedefinieerde groepen. Voor de eerste drie groepen is het niet voldoende slechts aandacht te besteden aan een gedeelte van hun problematiek. De ‘gebruiksaanwijzing’ voor personen met een vorm van autisme past nu eenmaal niet zonder meer op een hoogbegaafde persoon met autisme. Ook de ‘handleiding’ bij hoogbegaafdheid volstaat echter niet wanneer er wel sprake is van (kenmerken van) autisme.

Dubbel Bijzonder binnen HIQ

Voor alle voorgenoemde groepen kan één advies gegeven worden: wanneer in het dagelijks leven leer- en/of gedragsproblemen worden ervaren en er ook een (hoe klein ook) vermoeden van begaafdheid is, is het belangrijk dat de persoon in kwestie ‘zo volledig mogelijk in kaart gebracht wordt’. Daartoe is een daadwerkelijke DSM-diagnose soms wenselijk, maar lang niet altijd noodzakelijk. Als men vooral op zoek is naar praktische handvatten, dan levert enkel een ‘label’ niet veel nieuwe aanknopingspunten. Een uitgebreid psychologisch onderzoek biedt een combinatie van intelligentiebepaling én het beschrijven van de persoonlijkheid met al zijn sterktes en valkuilen. Zo kan voor het individu bepaald worden bij welke begeleiding en ondersteuning hij of zij baat heeft, en kan er in de adviezen een mix ontstaan van handvatten vanuit het werkveld van begaafdheid en dat van leer- of ontwikkelingsproblematiek. Het is dan belangrijk dat dit wordt uitgevoerd door iemand die bekend is met zowel hoogbegaafdheid als leer- en gedragsproblematiek, om voor zover mogelijk te kunnen ontrafelen ‘wat waar vandaan komt’.

Binnen HIQ kan de oorzaak van de ervaren problemen uitgebreid in kaart gebracht worden door middel van breed psychologisch onderzoek door een neuropsycholoog die bekend is met zowel hoogbegaafdheid als leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast bieden wij (lang- of kortdurende) individuele begeleiding en/of advisering en schoolobservaties.